• Twoje zamówienie
 • 0 szt.
Koszyk jest pusty
Regulamin
Zasady zamówień

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

§ 1

Postanowienia Ogólne 

 1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Usługodawcy, firmy Bez Fartucha Krystyna Szczepaniak, z siedzibą w Łodzi, ul. 6 sierpnia 88A, NIP 7252075604 oraz Użytkowników związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, jak również zasady ochrony danych osobowych osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia świadczenia usług.

§ 2

Rejestracja

 1. Rozpoczęcie świadczenia usług następuje w chwili prawidłowego wypełnienia przez Użytkownika formularza rejestracyjnego umieszczonego w serwisie www.bezfartucha.pl. Dokonanie rejestracji jest równoważne z akceptacja niniejszego Regulaminu oraz warunkiem dostępu do korzystania z usług.
 2. Wysyłając formularz rejestracyjny Użytkownik oświadcza, że podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym, jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.
 3. Po prawidłowo przeprowadzonym procesie rejestracji Użytkownik otrzymuje osobiste konto w serwisie www.bezfartucha.pl.
 4. Usługodawca może odmówić utworzenia konta o określonej nazwie, a konto istniejące w każdej chwili usunąć, jeżeli narusza ono przepisy prawa, niniejszy Regulamin, dobry obyczaj bądź interesy osób trzecich.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do nie ujawniania osobom trzecim danych swojego konta użytkownika i ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody tym spowodowane.

§ 3

Warunki świadczenia usług przez Usługodawcę.

 1. Usługodawca umożliwia Użytnikowi dokonanie zamówienia produktów dostępnych pod adresem www.bezfartucha.pl. Produkty te dostarczane są na terenie miasta Łodzi i okolic. Stronami umowy w tym wypadku są Usługodawca i Użytkownik.
 2. Minimalna kwota zamówienia to 300,- zł, czas realizacji dla grupy do 10 osób to minimum 48 godzin.
 3. Po dokonaniu prawidłowego zamówienia Użytkownik otrzyma na podany przez siebie adres elektroniczny potwierdzenie zamówienia, w którym umieszczone są dane Usługodawcy.
 4. Od momentu otrzymania zamówienia przez Usługodawcę, jest on wyłącznie odpowiedzialny za jego prawidłową realizację. W przypadku podania w fromularzu kontaktowym nieprawdiłowych danych Użytkowanika, Usługodawca nie odpowiada za jego niepoprawną realizację.
 5. Wyocofanie złożonego zamówienia jest możliwe wyłącznie drogą telefoniczną pod nr 530 696 953 Użytkownik zozbowiązany jest poinformować Usługodawcę o rezygnacji niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia złożenia zamówienia.
 6. Nie jest możliwa zmiana treści złożonego zamówienia.

§ 4

Płatności

 1. Płatność za zamówienie następuje drogą elektroniczną za pomocą systemu PAYU lub przy użyciu kart płatniczych. Możliwa jest również płatność gotówką przy dostawie za pokwitowaniem.
 2. Wszelkie płatności elektronczne realizowane są zgodnie z obowiązującymi regulacjami Operatora Systemu Płatności, a Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ich prawidłowość.

§ 5

Prawa i obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca zobowiązuje się do pełnienia swoich usług w dniach i godzinach pracy określonych w serwisie www.bezfartucha.pl.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania śiwadczenia swoich usług ze względu na czynności konserwacyjne, związane z modyfikacją serwisu, bądź bez podania przyczyny.
 3. W przypadku wystąpienia problemów technicznych serisu www.bezfartucha.pl, Uslugodawca ma prawo wysyłania odpowiednich komunikatów na adresy Użytkowników podane podczas rejestracji.
 4. Usługodawca ma prawo do zaprzestania świadczenia usług i usunięcia konta Użytkownika w przypadku złamania przez niego zasad regulaminu lub gdy świadczenie usług jest niemożliwe z winy Użytkownika.

§ 6

Polityka prywatności

 1. W celu prawidłowej realizacji usług, określonych niniejszym regulaminem, Usługodawca zastrzega sobie prawo do przetwarzania niezbędnych danych osobowych, które zostają określone w formularzu rejestracyjnym udostępnionym Użytkownikowi zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 o śiwadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami).
 2. Dane osobowe Użytkowników dokonujących rejestracji przetwarzane są przez cały okres utrzymywania w serwisie konta Użytkownika, z zachowaniem wszelkich wymaganych zasad bezpieczeństwa.
 3. Dane osobowe Użytkownikow nie są przekazywane żadnym osobom trzecim.
 4. Przesyłanie informacji handlowych od Usługodawcy następuje wyłącznie po wyrażeniu zgody Użytkownika.

§ 7

Reklamacje. Postanowienia końcowe.

 1. W sprawach dotyczących usług, Użytkownikowi przysługuje prawo do składania reklamacji Usługodawcy.
 2. Reklamacje mogą być składane telefonicznie pod nr tel. 795 003 915 oraz drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu www.bezfartucha.pl.
 3. Podczas składania reklamacji należy podać imię, nazwisko, adres, adres e-mail oraz nr telefonu. Należy podać powód reklamacji oraz okazać dowód zakupu.
 4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni. Wynik postępowania reklamacyjnego przekazywane jest Użytkownikowi telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.10.2014
 6. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany regulaminu. Zmiany te wchodzą w żytcie w ciągu 7 dni od umieszczenia ich w serwisie www.bezfartucha.pl.
 7. Informacja o zmianach pojawia się na stronie logowania. W takim przypadku Użytkownik ma prawo do rozwiązania umowy z Usługodawcą.
 8. W sprawach nie regulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego oraz wszelkie inne przepisy prawa polskiego.